Assamese Biug Neuta (-) বিয়োগ নেওতা

Assamese Biug Neuta (-)

Assamese Jug, Biug, Puron, Neuta | Assamese alphabet অসমীয়া আধুনিক ধাৰাপাত …

Assamese alphabet- লিপি & আধুনিক ধাৰাপাত For

Assamese Biug Neuta | বিয়োগ নেওতা

১ – ১ = ০
২ – ১ = ১
৩ – ১ = ২
৪ – ১ = ৩
৫ – ১ = ৪
৬ – ১ = ৫
৭ – ১ = ৬
৮ – ১ = ৭
৯ – ১ = ৮
১০ – ১ = ৯
২ – ২ = o
৩ – ২= ১
৪ – ২ = ২
৫ – ২ = ৩
৬ – ২ = ৪
৭ – ২ = ৫
৮ – ২ = ৬
৯ – ২ = ৭
১০ – ২ = ৮
১১ – ২ = ৯
৩ – ৩ = ০
৪ – ৩ = ১
৫ – ৩ = ২
৬ – ৩ = ৩
৭ – ৩ = ৪
৮ – ৩ = ৫
৯ – ৩ = ৬
১০ – ৩ = ৭
১১ – ৩ = ৮
১২ – ৩ = ৯

 

Assamese Biug Neuta

৪ – ৪ = ০
৫ – ৪ = ১
৬ – ৪ = ২
৭ – ৪ = ৩
৮ – ৪ = ৪
৯ – ৪ = ৫
১০ – ৪ = ৬
১১ – ৪ = ৭
১২ – ৪ = ৮
১৩ – ৪ = ৯

 

৫ – ৫ = ০
৬ – ৫ = ১
৭ – ৫ = ২
৮ – ৫ = ৩
৯ – ৫ = ৪
১০ – ৫ = ৫
১১ – ৫ = ৬
১২ – ৫ = ৭
১৩ – ৫ = 8
১৪ – ৫ = ৯
৬ – ৬ = ০
৭ – ৬ = ১
৮ – ৬ = ২
৯ – ৬ = ৩
১০ – ৬ = ৪
১১ – ৬ = ৫
১২ – ৬ = ৬
১৩ – ৬ = ৭
১৪ – ৬ = ৮
১৫ – ৬ = ৯
৭ – ৭ = ০
৮ – ৭ = ১
৯ – ৭ = ২
১০ – ৭ = ৩
১১ – ৭ = ৪
১২ – ৭ = ৫
১৩ – ৭ = ৬
১৪ – ৭ = ৭
১৫ – ৭ = ৮
১৬ – ৭ = ৯
৮ – ৮ = ০
৯ – ৮ = ১
১০ – ৮ = ২
১১ – ৮ = ৩
১২ – ৮ = ৪
১৩ – ৮ = ৫
১৪ – ৮ = ৬
১৫ – ৮ = ৭
১৬ – ৮ = ৮
১৭ – ৮ = ৯

 

৯ – ৯ = ০
১০ – ৯ = ১
১১ – ৯ = ২
১২ – ৯ = ৩
১৩ – ৯ = ৪
১৪ – ৯ = ৫
১৫ – ৯ = ৬
১৬ – ৯ = ৭
১৭ – ৯ = ৮
১৮ – ৯ = ৯
১০ – ১০ = ০
১১ – ১০ = ১
১২ – ১০ = ২
১৩ – ১০ = ৩
১৪ – ১০ = ৪
১৫ – ১০ = ৫
১৬ – ১০ = ৬
১৭ – ১০ = ৭
১৮ – ১০ = ৮
১৯ – ১০ =৯

Assamese Biug Neuta

 

 

You Are Reading Assamese Biug Neuta

Also, you can Download a PDF file of Assamese Biug Neuta Click Here

Assamese Biug Neuta

—» Also Read Assamese Jug Neuta (+) যোগ নেওতা 

Assamese Jug Neuta (+) যোগ নেওতা

—» Also Read Assamese Puron Neuta (*) পুৰণ নেওতা 

Assamese Puron Neuta (*) পুৰণ নেওতা

2 thoughts on “Assamese Biug Neuta (-) বিয়োগ নেওতা”

Leave a Comment