Assamese Jug Neuta (+) যোগ নেওতা

Assamese Jug Neuta (+)

যোগ নেওতা

Assamese Jug, Biug, Puron, Neuta | Assamese alphabet অসমীয়া আধুনিক ধাৰাপাত …

Assamese alphabet- লিপি & আধুনিক ধাৰাপাত For

Assamese Jug Neuta

১ + ১ = ২
১ + ২ = ৩
১ + ৩ = ৪
১ + ৪ = ৫
১ + ৫ = ৬
১ + ৬ = ৭
১ + ৭ = ৮
১ + ৮ = ৯
১ + ৯ = ১০
১ + ১০ = ১১
২ + ১ = ৩
2 + ২ = ৪
২ + ৩ = ৫
২ + ৪ = ৬
২ + ৫ = ৭
২ + ৬ = ৮
২ + ৭ = ৯
২ + ৮ = ১০
২ + ৯ = ১১
২ + ১০ = ১২

 

৩ + ১ = ৪
৩ + ২ = ৫
৩ + ৩ = ৬
৩ + ৪ = ৭
৩ + ৫ = ৮
৩ + ৬ = ৯
৩ + ৭ = ১০
৩ + ৮ = ১১
৩ + ৯ = ১২
৩ + ১০ = ১৩

 

৪ + ১ = ৫
৪ + ২ = ৬
৪ + ৩ = ৭
৪ + ৪ = ৮
৪ + ৫ = ৯
৪ + ৬ = ১০
৪ + ৭ = ১১
৪ + ৮ = ১২
৪ + ৯ = ১৩
৪ + ১০ = ১৪
৫ + ১ = ৬
৫ + ২ = ৭
৫ + ৩ = ৮
৫ + ৪ = ৯
৫ + ৫ = ১০
৫ + ৬ = ১১
৫ + ৭ = ১২
৫ + ৮ = ১৩
৫ + ৯ = ১৪
৫ + ১০ = ১৫

 

৬ + ১ = ৭
৬ + ২ = ৮
৬ + ৩ = ৯
৬ + ৪ = ১০
৬ + ৫ = ১১
৬ + ৬ = ১২
৬ + ৭ = ১৩
৬ + ৮ = ১৪
৬ +  ৯ = ১৫
৬ + ১০ = ১৬
৭ + ১ = ৮
৭ + ২ = ৯
৭ + ৩ = ১০
৭ + ৪ = ১১
৭ + ৫ = ১২
৭ + ৬ = ১৩
৭ + ৭ = ১৪
৭ + ৮ = ১৫
৭ + ৯ = ১৬
৭ + ১০ = ১৭
৮ + ১ = ৯
৮ + ২ = ১০
৮ + ৩ = ১১
৮ + ৪ = ১২
৮ + ৫ = ১৩
৮ + ৬ = ১৪
৮ + ৭ = ১৫
৮ + ৮ = ১৬
৮ + ৯ = ১৭
৮ + ১০ = ১৮

 

৯ + ১  = ১০
৯ + ২ = ১১
৯ + ৩ = ১২
৯ + ৪ = ১৩
৯ + ৫ = ১৪
৯ + ৬ = ১৫
৯ + ৭ = ১৬
৯ + ৮ = ১৭
৯ + ৯ = ১৮
৯ + ১০ = ১৯
১০ + ১ = ১১
১০ + ২ = ১২
১০ + ৩ = ১৩
১০ + ৪ = ১৪
১০ + ৫ = ১৫
১০ + ৬ = ১৬
১০ + ৭ = ১৭
১০ + ৮ = ১৮
১০ + ৯ = ১৯
১০ + ১০ = ২০

 

Assamese Jug neota

You Are Reading Assamese Jug Neuta

Also, you can Download a PDF file of Assamese Jug Neuta Click Here

—» Also Read Assamese Biug Neuta (-) বিয়োগ নেওতা

Assamese Biug Neuta (-) বিয়োগ নেওতা

—» Also Read Assamese Puron Neuta (*) পুৰণ নেওতা 

Assamese Puron Neuta (*) পুৰণ নেওতা

2 thoughts on “Assamese Jug Neuta (+) যোগ নেওতা”

Leave a Comment