Assamese Puron Neuta (*) পুৰণ নেওতা

Assamese Puron Neuta (*) অসমীয়া পূৰণ নেওঁতা

পুৰণ  নেওতা

Assamese Jug, Biug, Puron, Neuta | Assamese alphabet অসমীয়া আধুনিক ধাৰাপাত …

Assamese alphabet- লিপি & আধুনিক ধাৰাপাত For

Assamese Puron Neuta

১ x ১ = ১
১ x ২ = ২
১ x ৩ = ৩
১ x ৪ = ৪
১ x ৫ = ৫
১ x ৬ = ৬
১ x ৭ = ৭
১ x ৮ = ৮
১ x ৯ = ৯
১ x ১০ = ১০
২ x ১ = ১
২ x ২ = ২
২ x ৩ = ৬
২ x ৪ = ৮
২ x ৫ = ১০
২ x ৬ = ১২
২ x ৭ = ১৪
২ x ৮ = ১৬
২ x ৯ = ১৮
২ x ১০ = ২০
৩ x ১ = ৩
৩ x ২ = ৬
৩ x ৩ = ৯
৩ x ৪ = ১২
৩ x ৫ = ১৫
৩ x ৬ = ১৮
৩ x ৭ = ২১
৩ x ৮ = ২৪
৩ x ৯ = ২৭
৩ x ১০ = ৩০

 

৪ x ১ = ৪
৪ x ২ = ৮
৪ x ৩ = ১২
৪ x ৪ = ১৬
৪ x ৫ = ২০
৪ x ৬ = ২৪
৪ x ৭ = ২৮
৪ x ৮ = ৩২
৪ x ৯ = ৩৬
৪ x ১০ = ৪০
৫ x ১ = ৫
৫ x ২ = ১০
৫ x ৩ = ১৫
৫ x ৪ = ২০
৫ x ৫ = ২৫
৫ x ৬ = ৩০
৫ x ৭ = ৩৫
৫ x ৮ = ৪০
৫ x ৯ = ৪৫
৫ x ১০ = ৫০
৬ x ১ = ৬
৬ x ২ = ১২
৬ x ৩ = ১৮
৬ x ৪ = ২৪
৬ x ৫ = ৩০
৬ x ৬ = ৩৬
৬ x ৭ = ৪২
৬ x ৮ = ৪৮
৬ x ৯ = ৫৪
৬ x ১০ = ৬০

Assamese Puron Neuta

৭ x ১ = ৭
৭ x ২ = ১৪
৭ x ৩ = ২১
৭ x ৪ = ২৮
৭ x ৫ = ৩৫
৭ x ৬ = ৪২
৭ x ৭ = ৪৯
৭ x ৮ = ৫৬
৭ x ৯ = ৬৩
৭ x ১০ = ৭০
৮ x ১ = ৮
৮ x ২ = ১৬
৮ x ৩ = ২৪
৮ x ৪ = ৩২
৮ x ৫ = ৪০
৮ x ৬ = ৪৮
৮ x ৭ = ৫৬
৮ x ৮ = ৬৪
৮ x ৯ = ৭২
৮ x ১০ = ৮০
৯ x ১ = ৯
৯ x ২ = ১৮
৯ x ৩ = ২৭
৯ x ৪ = ৩৬
৯ x ৫ = ৪৫
৯ x ৬ = ৫৪
৯ x ৭ = ৬৩
৯ x ৮ = ৭২
৯ x ৯ = ৮১
৯ x ১০ = ৯০
১০ x ১ = ১০
১০ x ২ = ২০
১০ x ৩ = ৩০
১০ x ৪ = ৪০
১০ x ৫ = ৫০
১০ x ৬ = ৬০
১০ x ৭ = ৭০
১০ x ৮ = ৮০
১০ x ৯ = ৯০
১০ x ১০ = ১০০

 

You Are Reading Assamese Puron Neuta

Also, you can Download a PDF file of Assamese Puron Neuta – Click Here

—» Also Read Assamese Jug Neuta (+) যোগ নেওতা 

Assamese Jug Neuta (+) যোগ নেওতা

—» Also Read Assamese Biug Neuta (-) বিয়োগ নেওতা

Assamese Biug Neuta (-) বিয়োগ নেওতা

2 thoughts on “Assamese Puron Neuta (*) পুৰণ নেওতা”

Leave a Comment